SBU Logo CAS Logo

Dept. Logo

Follow the links below to the listing of graduate students according to research areas and institutions.

Agozzino, Luca
Amgalan, Anar
Andrade, Joseph
Ang, Jian Peng
Arnold, Brian
Barrios Sazo, Maria
Baserdem, Batuhan
Baumont, Lucie
Behan, Connor
Bertino, Giulia
Biswas, Jyoti
Buggelli, Kelsey
Chang, Jae Hyeok
Chang, Mu-Hung
Chen, Yanzhu
Chen, Xinzhong
Chen, Lizhi
Chisman, Olivia
Choi, Gongjun
Ciavatti, Thomas
Clarke, Cameron
Cochran, Michael
Corbett, Tyler
Coshic, Kush
Curley, Sheridan
Deger, Aydin
Deng, Haiming
Dire, Alexander
Divilov, Simon
Druks, Ori
Ellison, Tyler
Elton, Daniel
Fan, Wenqing
Fang, Yifan
Field-Pollatou, Angeliki
Ge, Huijun
Gera, Sonali
Gervais, Hualong
Gonzalez, Fernando Araiza
Guan, Fen
Gura, Anna
Guseva, Elizaveta
Han, Dongwon
Hayes, Christopher
Hazoglou, Michael
He, Xu-Gang
Hoffman, Melissa
Homiller, Samuel
Horton, Spencer
Hu, Zhixiang
Huang, Kuo-Wei
Inaki, Taichi
Jacobs, Adam
Jamieson, Andrew
Jeong, Saebyeok
Ji, Zhongling
Jia, Yiyang
Jones, Peter
Jordaan, Bertus
Ju, Chia-Yi
Karthas, Stacy
Katz, Maximilian
Kaushik, Sahal
Kellerstein, Moshe
Khachatryan, Vladimir
Khalil, Nermeen
Kim, Youngshin
Konstantinova, Tatiana
Krinner, Ludwig
Kutz, Tyler
Kwon, Joonhyuk
Lamb, Lucas
Larsen, Rasmus
Lee, Norton
Lee, Kyle
Leung, Yue Hang
Li, Xinlong
Li, Hui
Li, Xiangdong
Li, Yuqi
Li, Xiaoyue
Liang, Yunong
Liu, Wenhao
Liu, Rui
Liu, Xiaoyang
Liu, Peifeng
Liu, Yizhuang
Logan, Jack
Ma, Yao
Mace, Mark
Madhavacheril, Mathew
Martynenko, Sergey
Massari, Andrea
Mazeliauskas, Aleksas
Mihalik, Darin
Mihara, Kentaro
Mills, Scott
Mishra, Chinmay
Mittal, Dhruv
Montalbano, Alyssa
Monteiro, Gustavo
Moreno Virrueta, Julio Ceasar
Mu, Linfeng
Namazi, Mehdi
Nery, Jean
Niederhausen, Hans
Njoya, Oumarou
Pang, Yutong
Park, HyeYun
Pazmino, Arturo
Petrushina, Irina
Philip, Evan
Polacek, Martin
Pomata, Nicholas
Prabhakar, Naveen
Prakash, Abhishodh
Qian, Yachao
Radhakrishnan, Sooraj
Rahman, Omer
Ramamurti, Adith
Ramani, Harikrishnan
Ramasubramanian, Niveditha
Reeves, Jeremy
Richards, Ryan
Richter, Julian
Roumpedakis, Konstantinos
Roy, Kaushik
Ryu, Taeho
Sagona-Stophel, Steven
Santucci, Gabriel
Saxena, Vivek
Schneeloch, John
Scholz, Niko
Schultz, Benjamin
Schweid, Benjamin
Sharma, Vidushi
Shi, Yanliang
Shih, Kai
Sholapurkar, Mukul
Shugert, Charles
Song, Ningqiang
Soto Cambres, Adrian
Spillane, Michael
Stachurska, Juliana
Stewart, Michael
Taghavizanjani, Behrad
Tarantino, Nicolas
Tucker, John
Vallari, Zoya
Wang, Xuanhua
Wang, Di
Wang, Ruoxi
Wang, Yue
Willcox, Donald
Wu, Chengjian
Wu, YuanHui
Xu, Yiqian
Yalcin, Serpil
Yan, Fanglida
Ye, Tao
Yoo, Jun-Sik
You, Yingbing
Zakharov, Vladislav
Zaman, Aungshuman
Zhang, Jiawei
Zhang, Yiting
Zhang, Zhedong
Zhang, Xinyu
Zhao, (Xin) Arthur
Zhao, Tianqi
Zhong, Yiming
Zhou, Mingliang
Zhou, Xinan

Accelerator and Beam Physics

Kelsey Buggelli, Graduate Student.
Physics D-118, kelsey.buggellistonybrook.edu.

Lizhi Chen, Graduate Student.
Physics D-120, lizhi.chenstonybrook.edu.

Nermeen Khalil, Graduate Student.
Physics C-121, nermeen.khalilstonybrook.edu.

Irina Petrushina, Graduate Student.
Physics C-119, Irina.Petrushinastonybrook.edu.

Omer Rahman, Graduate Student.
Physics B-130, omer.rahmanstonybrook.edu.

Kai Shih, Graduate Student.
Physics B-130, kai.shihstonybrook.edu.

YuanHui Wu, Graduate Student, yuanHui.wustonybrook.edu.


Astronomy

Maria Barrios Sazo, Graduate Student.
ESS 443C, Maria.BarriosSazostonybrook.edu.

Angeliki Field-Pollatou, Graduate Student, angeliki.fieldpollatoustonybrook.edu.

Melissa Hoffman, Graduate Student.
ESS 443C, Melissa.M.Hoffmanstonybrook.edu.

Adam Jacobs, Graduate Student.
ESS 443C, adam.jacobsstonybrook.edu.

Maximilian Katz, Graduate Student.
ESS 432, maximilian.katzstonybrook.edu.

Mathew Madhavacheril, Graduate Student.
ESS 432, mathew.madhavacherilstonybrook.edu.

Taeho Ryu, Graduate Student.
ESS 443B, taeho.ryustonybrook.edu.

Benjamin Schultz, Graduate Student.
ESS 443C, Benjamin.Schultzstonybrook.edu.


Atomic, Molecular, and Optical Physics, Quantum Electronics

Brian Arnold, Graduate Student.
Physics S-140, brian.arnoldstonybrook.edu.

Yifan Fang, Graduate Student.
Physics S-140, Yifan.Fangstonybrook.edu.

Spencer Horton, Graduate Student.
Physics S-138, spencer.hortonstonybrook.edu.

Bertus Jordaan, Graduate Student.
Physics S-137A, bertus.jordaanstonybrook.edu.

Ludwig Krinner, Graduate Student.
Physics S-114, ludwig.krinnerstonybrook.edu.

Mehdi Namazi, Graduate Student, mehdi.namazistonybrook.edu.

Oumarou Njoya, Graduate Student.
Physics C-121, oumarou.njoyastonybrook.edu.

Arturo Pazmino, Graduate Student.
Physics S-114, arturo.pazminostonybrook.edu.

Adrian Soto Cambres, Graduate Student.
IACS aisle #4, adrian.soto-cambresstonybrook.edu.

Michael Stewart, Graduate Student.
Physics S-114, michael.stewartstonybrook.edu.

Vladislav Zakharov, Graduate Student.
Physics S-140, vladislav.zakharovstonybrook.edu.

Zhedong Zhang, Graduate Student.
Physics B-130, zhedong.zhangstonybrook.edu.

(Xin) Arthur Zhao, Graduate Student.
Physics B-138, xinakaarthur.zhaostonybrook.edu.


Brookhaven National Laboratory

Yutong Pang, Graduate Student.
BNL Building 734, yutong.pangstonybrook.edu.

Omer Rahman, Graduate Student.
Physics B-130, omer.rahmanstonybrook.edu.


C.N. Yang Institute for Theoretical Physics

Jian Peng Ang, Graduate Student.
Math 6117, jianpeng.angstonybrook.edu.

Connor Behan, Graduate Student.
Physics C-121, Connor.Behanstonybrook.edu.

Gongjun Choi, Graduate Student.
Physics B-119, gongjun.choistonybrook.edu.

Tyler Corbett, Graduate Student.
Physics B-119, tyler.corbettstonybrook.edu.

Aydin Deger, Graduate Student.
Physics D-126, Aydin.Degerstonybrook.edu.

Alexander Dire, Graduate Student.
Physics D-116, alexander.direstonybrook.edu.

Kuo-Wei Huang, Graduate Student.
Physics C-119, kuo-wei.huangstonybrook.edu.

Chia-Yi Ju, Graduate Student.
Math 6-117, chia-yi.justonybrook.edu.

Yao Ma, Graduate Student.
Physics C-118, yao.mastonybrook.edu.

Andrea Massari, Graduate Student.
Math 6114, andrea.massaristonybrook.edu.

Martin Polacek, Graduate Student.
Physics C-123, martin.polacekstonybrook.edu.

Nicholas Pomata, Graduate Student.
Physics D-116, Nicholas.Pomatastonybrook.edu.

Naveen Prabhakar, Graduate Student.
Physics C123, naveen.subramanyaprabhakarstonybrook.edu.

Abhishodh Prakash, Graduate Student.
Physics C-123, abhishodh.prakashstonybrook.edu.

Harikrishnan Ramani, Graduate Student.
Physics D-118, harikrishnan.ramanistonybrook.edu.

Vivek Saxena, Graduate Student.
Physics C-117, Vivek.Saxenastonybrook.edu.

Yanliang Shi, Graduate Student.
Physics D-120, yanliang.shistonybrook.edu.

Ningqiang Song, Graduate Student.
Physics C-119, Ningqiang.Songstonybrook.edu.

Michael Spillane, Graduate Student.
Physics D-126, michael.spillanestonybrook.edu.

Xinyu Zhang, Graduate Student.
Math 6117, xinyu.zhangstonybrook.edu.

Yiming Zhong, Graduate Student.
Physics B-120, ymzhong.nkugmail.com.


Condensed Matter - Experimental and Device Physics

Jyoti Biswas, Graduate Student.
Physics A-107, JyotiProkash.Biswasstonybrook.edu.

Thomas Ciavatti, Graduate Student.
Physics B-120, Thomas.Ciavattistonybrook.edu.

Simon Divilov, Graduate Student.
Physics C-121, simon.divilovstonybrook.edu.

Fen Guan, Graduate Student.
Physics S-267, fen.guanstonybrook.edu.

Anna Gura, Graduate Student.
Physics B-124, anna.gurastonybrook.edu.

Tatiana Konstantinova, Graduate Student.
BNL Buliding 480 1-127, tatiana.konstantinovastonybrook.edu.

Rui Liu, Graduate Student.
Physics B-133, Rui.Liustonybrook.edu.

Jack Logan, Graduate Student.
Physics C-121, John.Loganstonybrook.edu.

Gustavo Monteiro, Graduate Student.
Physics B-119, gustavo.monteirostonybrook.edu.

John Schneeloch, Graduate Student.
Physics A-103, John.Schneelochstonybrook.edu.


Condensed Matter Theory

Daniel Elton, Graduate Student.
IACS, daniel.eltonstonybrook.edu.

Abhishodh Prakash, Graduate Student.
Physics C-123, abhishodh.prakashstonybrook.edu.

Vidushi Sharma, Graduate Student.
Physics C-117, Vidushi.Sharmastonybrook.edu.

Nicolas Tarantino, Graduate Student.
Physics B-122C, nicolas.tarantinostonybrook.edu.


High Energy Physics - Experimental

Christopher Hayes, Graduate Student.
Physics D-123, Christopher.R.Hayesstonybrook.edu.

Alyssa Montalbano, Graduate Student.
CERN, Geneva, Switzerland, alyssa.montalbanostonybrook.edu.

Gabriel Santucci, Graduate Student.
Physics D-125, gabriel.santuccistonybrook.edu.

Zoya Vallari, Graduate Student.
Physics D-125, zoya.zoyastonybrook.edu.

Aungshuman Zaman, Graduate Student.
Physics D-123, aungshuman.zamanstonybrook.edu.


No affiliation

Luca Agozzino, Graduate Student.
Physics D-116, Luca.Agozzinostonybrook.edu.

Anar Amgalan, Graduate Student, anar.amgalanstonybrook.edu.

Joseph Andrade, Graduate Student.
Physics D-126, Joseph.Andradestonybrook.edu.

Batuhan Baserdem, Graduate Student.
Physics D-117, Batuhan.Baserdemstonybrook.edu.

Lucie Baumont, Graduate Student, lucie.baumontstonybrook.edu.

Giulia Bertino, Graduate Student.
Physics B-119, giulia.bertinostonybrook.edu.

Jae Hyeok Chang, Graduate Student.
Physics B-119, JaeHyeok.Changstonybrook.edu.

Mu-Hung Chang, Graduate Student.
Physics D-120, mu-hung.changstonybrook.edu.

Yanzhu Chen, Graduate Student.
Physics C-117, yanzhu.chenstonybrook.edu.

Xinzhong Chen, Graduate Student.
Physics A-108, xinzhong.chenstonybrook.edu.

Olivia Chisman, Graduate Student.
Physics D-116, olivia.chismanstonybrook.edu.

Michael Cochran, Graduate Student.
Physics A-105, michael.cochranstonybrook.edu.

Kush Coshic, Graduate Student.
Physics B120, kush.coshicstonybrook.edu.

Sheridan Curley, Graduate Student, Sheridan.Curleystonybrook.edu.

Haiming Deng, Graduate Student.
Physics A-105, Haiming.Dengstonybrook.edu.

Ori Druks, Graduate Student.
Physics A-108, Ori.Druksstonybrook.edu.

Tyler Ellison, Graduate Student.
Physics B-130, tyler.ellisonstonybrook.edu.

Sonali Gera, Graduate Student.
Physics D-116, Sonali.Gerastonybrook.edu.

Hualong Gervais, Graduate Student.
Physics A-105, hualong.gervaisstonybrook.edu.

Fernando Araiza Gonzalez, Graduate Student.
Physics D-126, Fernando.AraizaGonzalezstonybrook.edu.

Elizaveta Guseva, Graduate Student.
Physics A-107, elizaveta.gusevastonybrook.edu.

Dongwon Han, Graduate Student.
Physics C-121, dongwon.hanstonybrook.edu.

Michael Hazoglou, Graduate Student, michael.hazogloustonybrook.edu.

Xu-Gang He, Graduate Student.
Physics D-120, xu-gang.hestonybrook.edu.

Samuel Homiller, Graduate Student.
Physics D-120, samuel.homillerstonybrook.edu.

Zhixiang Hu, Graduate Student.
Physics C-119, zhixiang.hustonybrook.edu.

Taichi Inaki, Graduate Student.
Physics B-120, taichi.inakistonybrook.edu.

Andrew Jamieson, Graduate Student.
Physics A-108, andrew.jamiesonstonybrook.edu.

Saebyeok Jeong, Graduate Student.
Physics B-130, Saebyeok.Jeongstonybrook.edu.

Zhongling Ji, Graduate Student, zhongling.jistonybrook.edu.

Yiyang Jia, Graduate Student.
Physics B-120, yiyang.jiastonybrook.edu.

Peter Jones, Graduate Student.
Physics D-116, Peter.Jonesstonybrook.edu.

Sahal Kaushik, Graduate Student.
Physics C-117, sahal.kaushikstonybrook.edu.

Youngshin Kim, Graduate Student.
Physics C-123, young.kim.1stonybrook.edu.

Joonhyuk Kwon, Graduate Student.
Physics C-121, Joonhyuk.Kwonstonybrook.edu.

Lucas Lamb, Graduate Student.
Physics C-119, lucas.lambstonybrook.edu.

Norton Lee, Graduate Student.
Physics D-118, norton.leestonybrook.edu.

Kyle Lee, Graduate Student.
Physics B-130, KunSu.Leestonybrook.edu.

Xinlong Li, Graduate Student, Xinlong.Listonybrook.edu.

Hui Li, Graduate Student.
Physics D-126, hui.li.1stonybrook.edu.

Xiangdong Li, Graduate Student.
Physics A-107, xiangdong.listonybrook.edu.

Yuqi Li, Graduate Student.
Physics B-130, yuqi.listonybrook.edu.

Xiaoyue Li, Graduate Student, xiaoyue.listonybrook.edu.

Yunong Liang, Graduate Student.
Physics C-118, Yunong.Liangstonybrook.edu.

Wenhao Liu, Graduate Student.
Physics C-118, wenhao.liustonybrook.edu.

Xiaoyang Liu, Graduate Student.
Physics C-118, Xiaoyang.Liustonybrook.edu.

Peifeng Liu, Graduate Student.
Physics A-108, peifeng.liustonybrook.edu.

Sergey Martynenko, Graduate Student.
Physics B-120, sergey.martynenkostonybrook.edu.

Kentaro Mihara, Graduate Student.
Physics D-120, kentaro.miharastonybrook.edu.

Scott Mills, Graduate Student, Scott.Millsstonybrook.edu.

Chinmay Mishra, Graduate Student.
Physics A-108, chinmay.mishrastonybrook.edu.

Dhruv Mittal, Graduate Student.
Physics B-120, dhruv.mittalstonybrook.edu.

Julio Ceasar Moreno Virrueta, Graduate Student.
Physics C-123, juliocesar.morenovirruetastonybrook.edu.

Linfeng Mu, Graduate Student.
Physics D-118, mu.linfengstonybrook.edu.

Jean Nery, Graduate Student.
Physics C-119, juan.nerystonybrook.edu.

HyeYun Park, Graduate Student, HyeYun.Parkstonybrook.edu.

Evan Philip, Graduate Student.
Physics D-116, Evan.Philipstonybrook.edu.

Yachao Qian, Graduate Student.
Physics B-120, yachao.qianstonybrook.edu.

Sooraj Radhakrishnan, Graduate Student.
Physics A-105, 2-4070, soorajkrishnan.radhakrishnanstonybrook.edu.

Jeremy Reeves, Graduate Student.
Physics C-123, jeremy.reevesstonybrook.edu.

Ryan Richards, Graduate Student.
Physics B-120, Ryan.Richardsstonybrook.edu.

Julian Richter, Graduate Student.
Physics B-120, julian.richterstonybrook.edu.

Konstantinos Roumpedakis, Graduate Student.
Physics D-116, Konstantinos.Roumpedakisstonybrook.edu.

Kaushik Roy, Graduate Student.
Physics C-117, kaushik.roy.1stonybrook.edu.

Steven Sagona-Stophel, Graduate Student, Steven.Sagona-Stophelstonybrook.edu.

Niko Scholz, Graduate Student.
Physics D-126, nikomoritz.scholzstonybrook.edu.

Benjamin Schweid, Graduate Student, Benjamin.Schweidstonybrook.edu.

Mukul Sholapurkar, Graduate Student.
Physics D-126, mukul.sholapurkarstonybrook.edu.

Charles Shugert, Graduate Student.
Physics B-130, charles.shurgertstonybrook.edu.

Behrad Taghavizanjani, Graduate Student.
Physics D-116, Behrad.Taghavizanjanistonybrook.edu.

John Tucker, Graduate Student.
Physics C-118, john.tuckerstonybrook.edu.

Xuanhua Wang, Graduate Student.
Physics B-130, xuanhua.wangstonybrook.edu.

Di Wang, Graduate Student.
Physics D-120, di.wang.2stonybrook.edu.

Ruoxi Wang, Graduate Student.
Physics D-118, ruoxi.wang.1stonybrook.edu.

Yue Wang, Graduate Student.
Physics D-116, yue.wang.4stonybrook.edu.

Donald Willcox, Graduate Student.
Physics A-107, donald.willcoxstonybrook.edu.

Chengjian Wu, Graduate Student, chengjian.wustonybrook.edu.

Fanglida Yan, Graduate Student.
Physics C-118, yan.fanglidastonybrook.edu.

Tao Ye, Graduate Student.
Physics B-120, Tao.Yestonybrook.edu.

Jun-Sik Yoo, Graduate Student.
Physics D-126, Jun-Sik.Yoostonybrook.edu.

Yingbing You, Graduate Student.
Physics C-119, yingbing.youstonybrook.edu.

Jiawei Zhang, Graduate Student.
Physics C-121, Jiawei.Zhangstonybrook.edu.

Yiting Zhang, Graduate Student.
Physics C-123, Yiting.Zhangstonybrook.edu.

Tianqi Zhao, Graduate Student.
Phyiscs A-107, tianqi.zhaostonybrook.edu.

Mingliang Zhou, Graduate Student, mingliang.zhoustonybrook.edu.

Xinan Zhou, Graduate Student.
Physics D-126, Xinan.Zhoustonybrook.edu.


Nuclear Physics - Theory

Moshe Kellerstein, Graduate Student.
Physics C-115, moshe.kellersteinstonybrook.edu.

Rasmus Larsen, Graduate Student.
Physics C-115, rasmus.n.larsenstonybrook.edu.

Yizhuang Liu, Graduate Student.
Physics C-115, yizhuang.liustonybrook.edu.

Mark Mace, Graduate Student.
Physics C-115, Mark.Macestonybrook.edu.

Aleksas Mazeliauskas, Graduate Student.
Physics C-115, aleksas.mazeliauskasstonybrook.edu.

Adith Ramamurti, Graduate Student.
Physics C-115, Adith.Ramamurtistonybrook.edu.


Nuclear and Heavy Ion Physics - Experimental

Cameron Clarke, Graduate Student.
Physics B-119, cameron.clarkestonybrook.edu.

Wenqing Fan, Graduate Student.
Physics C-116, Wenqing.fanstonybrook.edu.

Huijun Ge, Graduate Student.
Physics B-120, huijun.gestonybrook.edu.

Stacy Karthas, Graduate Student.
Physics C-120, Stacy.Karthasstonybrook.edu.

Vladimir Khachatryan, Graduate Student.
Physics C-123, vladimir.khachatryanstonybrook.edu.

Tyler Kutz, Graduate Student.
Physics C-114, tyler.kutzstonybrook.edu.

Yue Hang Leung, Graduate Student.
Phyiscs C-120, yuehang.leungstonybrook.edu.

Darin Mihalik, Graduate Student.
Physics B-119, darin.mihalikstonybrook.edu.

Hans Niederhausen, Graduate Student.
Physics C-114, hans.niederhausenstonybrook.edu.

Niveditha Ramasubramanian, Graduate Student.
Physics C-121, niveditha.ramasubramanianstonybrook.edu.

Juliana Stachurska, Graduate Student.
Physics C-114, Juliana.Stachurskastonybrook.edu.

Yiqian Xu, Graduate Student.
Physics C-114, yiqian.xustonybrook.edu.

Serpil Yalcin, Graduate Student, serpil.yalcinstonybrook.edu.

Facebook   Linkedin   Address:
Department of Physics and Astronomy
Stony Brook University
Stony Brook, NY 11794-3800
Contact:
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Phone: (631) 632 8100
Fax: (631) 632 8176
WEB page maintained by
Nathan Leoce-Schappin
Nathan.Leoce-Schappin@stonybrook.edu
Unless otherwise noted, all content © Department of Physics and Astronomy, Stony Brook University.